Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

1. ΠΡΟΟΙΜΙO
1.1. O δικτυακός τόπος www.prolab.gr, ανήκει στην ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. - ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε. PROLAB DIGITAL PHOTO PRINTING (εφεξής: «το PROLAB»). Το σύστημα παραγγελιοληψίας PROLAB Connect προσφέρει στους πελάτες της εταιρίας PROLAB τη δυνατότητα να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά τις παραγγελίες για προϊόντα όπως ψηφιακά άλμπουμ, εκτυπώσεις και λοιπές υπηρεσίες.
1.2. Οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου PROLAB, διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής: «οι Όροι Χρήσης»). Η εγγραφή στο PROLAB Connect συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης από τους χρήστες. Τονίζεται ότι, πριν από οποιαδήποτε χρήση από ανηλίκους κάτω των δεκαοχτώ (18), απαιτείται, προηγουμένως, η μελέτη, κατανόηση, συζήτηση του παρόντος με τους γονείς και κηδεμόνες τους, καθώς και η συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους, προκειμένου οι ανήλικοι να χρησιμοποιήσουν το PROLAB. Ειδικότερα, για γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς, η συγκατάθεσή τους προς τους ανηλίκους, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του PROLAB, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης από αυτούς και αφορά τόσο τους ίδιους, όσο και τους ανήλικους στους οποίους δίνουν την εν λόγω συγκατάθεση.
1.3. Οι Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους Όρους Χρήσης, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Για το λόγο αυτό, το PROLAB συνιστά στους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα που ακολουθούν, ενώ για κάθε απορία τους μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@prolab.gr.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Όλοι οι χρήστες, εγγράφονται στις υπηρεσίες του PROLAB δημιουργώντας συγκεκριμένο όνομα χρήστη (user name) και κωδικό (password) για είσοδο (login). Κατ' αυτόν τον τρόπο αποκτούν δυνατότητα πρόσβασης σε ολόκληρο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του PROLAB, παραγγελιοληψία για προϊόντα και υπηρεσίες καθώς επίσης και τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη συνολική τους πρόοδο των παραγγελιών αποκλειστικά, μέσα από το λογαριασμό τους.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
3.1. Το περιεχόμενο που περιέχεται στο δικτυακό τόπο του PROLAB, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, δεδομένα, βάσεις δεδομένων, φόρμες, μεταφράσεις και, εν γένει, στατιστικά που αφορούν στους χρήστες, καθώς και η κατηγοριοποίηση της ύλης μέθοδοι και τεχνογνωσία (εφεξής: «Περιεχόμενο»), εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (περιεχόμενο τρίτων), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του PROLAB, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του PROLAB και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και διεθνούς δικαίου.
3.2. Το Περιεχόμενο δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το περιεχόμενο αυτό, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή φόρτωσης (download) με οποιονδήποτε. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
3.3. Οι χρήστες του PROLAB μπορούν ανα πάσα στιγμή να διαγράψουν το λογαριασμό τους. Στην περίπτωση που ένας χρήστης επιλέξει τον τερματισμό του λογαριασμού του, όλο το ιστορικό των ενεργειών, οι παραγγελίες και πρόοδο τους στο PROLAB διαγράφονται οριστικά.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτυακού τόπου PROLAB υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
4.2. H PROLAB διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου www.prolab.gr συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
4.3. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου PROLAB συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν, κατόπιν σχετικού ερωτήματος: Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία του εκάστου ατόμου δηλώνονται με ατομική του ευθύνη και στην περίπτωση που κάποιος υποκλέψει τα στοιχεία αυτά ή εισέλθει στο σύστημα δηλώνοντας τα στοιχεία αυτά με τη συγκατάθεση ή μη του πραγματικού χρήστη στον οποίο ανήκουν το PROLAB δεν δύναται αυτό να το γνωρίζει και άρα δεν έχει καμία αστικής ή ποινικής φύσεων ευθύνη περί της χρήσης των στοιχείων αυτών από τρίτο άτομο, αλλά ούτε και η χρήση αυτή θα δύναται να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο στις συναλλαγές ή μη σε βάρος του PROLAB. Ειδικότερα, ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση που ολοκληρώνεται μία οικονομική συναλλαγή διαδικτυακά από τρίτο άτομο που χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία δηλωμένου χρήστη στο PROLAB, τότε η συναλλαγή αυτή θεωρείται ολοκληρωμένη και ο πραγματικός χρήστης οφείλει να αποδώσει το αντίτιμο της συναλλαγής στο PROLAB χωρίς να δύναται να επικαλεστεί οποιαδήποτε τέτοια δικαιολογία. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών και των γονέων ή κηδεμόνων τους, εφόσον είναι ανήλικοι, τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό τόπο PROLAB είναι τα ακόλουθα:
• Ηλεκτρονική διεύθυνση (Email)
• Κωδικός Πρόσβασης (Password)
• Ονοματεπώνυμο Χρήστη (User fullname)
• Ιδιότητα (Professional description)
• Website link

Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και τους σκοπούς του PROLAB, ήτοι την ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση του δικτύου PROLAB, καθώς και για στατιστικούς ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τους χρήστες, εκτός εάν κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, το οποίο πρέπει να το εκφράζει ρητά στην επικοινωνία του προς το PROLAB δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι συναινεί στη δημιουργία του αρχείου και στη συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση το PROLAB δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, χωρίς τη συγκατάθεση αυτών. Παράλληλα, το PROLAB διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει ή να τα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο κατά τις επιταγές του νόμου.

4.4. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου προκειμένου να διασταυρώσουν την ύπαρξη του προσωπικού τους αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή τη διαγραφή του.
4.5. Το PROLAB χρησιμοποιεί για τη διαχείριση και ενημέρωση των πελατών του κρυπτογραφημένη σύνδεση SSL (Secure Sockets Layer), ένα πρωτόκολλο για την κρυπτογράφηση των δεδομένων που εξασφαλίζει στους χρήστες το απόρρητο της μεταφοράς των προσωπικών τους δεδομένων.
4.6. Το PROLAB διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies) για τα οποία οι χρήστες ενημερώνονται κατά την πρώτη επίσκεψή τους στο www.prolab.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου www.prolab.gr, για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing. Επιπλέον, με την ως άνω τεχνολογία, το PROLAB δύναται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης μέσα στο δικτυακό τόπου του PROLAB και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου του www.prolab.gr . Ο χρήστης δύναται τεχνολογικά να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να προειδοποιείται για τη χρήση cookies και να επιτρέπει ή όχι τη χρήση αυτών. Σε περίπτωση που κάνει την εν λόγω ρύθμιση και επιλέξει να μην αποδεχτεί τη χρήση των cookies για την αναγνώρισή του, είναι πολύ πιθανό ο φυλλομετρητής να εμποδίσει την περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.prolab.gr.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
5.1. Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι α) δεν θα προσβάλλουν με κανένα τρόπο την προσωπικότητα τρίτων και δε θα προβούν σε καμία ενέργεια που συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή τρίτο β) δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη γ) δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα χρηστών ή τρίτων και δ) δε θα παραπλανήσουν ή ζημιώσουν με κανέναν τρόπο τη PROLAB ή οποιονδήποτε τρίτο, χρήστη ή μη, προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με το prolab.gr. Εφόσον λάβουν χώρα τα παραπάνω, το PROLAB επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του. Πιθανή καθυστέρηση στην ενάσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.
5.2. Οι χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα για δόλια παρεμβολή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του PROLAB ή συνδεδεμένης με αυτό ή την παρεμπόδιση άλλων χρηστών να χρησιμοποιούν το PROLAB και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτό. Εφόσον λάβουν χώρα τα παραπάνω, το PROLAB επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
6.1. Το PROLAB καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το Περιεχόμενο που εμφανίζεται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο www.prolab.gr να είναι όσο κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές και επίκαιρο. Το Περιεχόμενο παρέχεται προς πληροφόρηση των χρηστών και για προσωπική χρήση. Σε καμία περίπτωση το PROLAB δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής (π.χ. αποζημίωσης) ή ποινικής φύσης ούτε, ενδεικτικά αναφερόμενη, οποιαδήποτε τυχόν βλάβη του υπολογιστή, οποιαδήποτε καταστροφή αρχείων, οποιαδήποτε τυχόν απώλεια αρχείων, ή εν γένει οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα ή βλάβη προκύψει στον υπολογιστή και στα αρχεία του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.
6.2. Δεδομένης της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου, το PROLAB δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ'αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

7.ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συναναστροφές τους και για τον τρόπο επικοινωνίας με άλλους χρήστες του PROLAB, καθώς και για τον τρόπο που διαχειρίζονται/δημοσιεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα και περιεχόμενο που τυχόν δημιουργούν.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο ή καταργηθεί με νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει για το μέλλον, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
9.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του PROLAB και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Σε περίπτωση μερικής ακυρότητας οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε πλήρη δεσμευτική ισχύ.
9.2. Κανένα από τα δικαιώματα που παρέχονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν είναι δεκτικό περαιτέρω μεταβίβασης, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του PROLAB. Το PROLAB διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποτεδήποτε σε τρίτους οποιοδήποτε δικαίωμα εκπορεύεται από το παρόν.
9.3. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του PROLAB.
9.4. Ρητά συμφωνείται ότι καμία σχέση εξάρτησης ή πρόστησης γεννάται μεταξύ του PROLAB και των χρηστών από την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης ή/και της πρόσβασης ή/και χρήσης του PROLAB.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης General Data Protection Regulation (GDPR) για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου prolab.gr ενημερώνουμε:

10.1. Ποιοι είμαστε: ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. - ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε. PROLAB DIGITAL PHOTO PRINTING, δημιουργοί και ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας prolab.gr και των αντίστοιχων υπηρεσιών της (εφεξής: «prolab.gr»).

10.2. Συλλογή προσωπικών στοιχείων χρηστών: Τα στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών χρησιμοποιούνται:
• για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και προσφορών της εταιρίας που δημοσιεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον δικτυακό τόπο prolab.gr
• για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που διενεργούνται, μέσω της υποβολής των στοιχείων επικοινωνίας σε φόρμες συμμετοχής, με σκοπό να ενημερωθούν προσωπικά οι χρήστες στην περίπτωση που είναι οι νικητές.
• για την επικοινωνία μεταξύ των επισκεπτών και των διαχειριστών του δικτυακού τόπου prolab.gr
• για το αίτημα εγγραφής και χρήσης στο «Σύστημα παραγγελιοληψίας Prolab Connect» στον δικτυακό τόπο prolab.gr

10.3. Τα στοιχεία των χρηστών που ζητούνται και καταχωρούνται στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων είναι τα εξής:
• Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) (απαραίτητο πεδίο)
• Ονοματεπώνυμο

10.4. Τα στοιχεία των χρηστών που ζητούνται και καταχωρούνται μέσω των φορμών εγγραφής και προφίλ χρήστη του Σύστημα Παραγγελιοληψίας Prolab Connect είναι τα εξής:
• Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο πεδίο)
• Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) (απαραίτητο πεδίο)
• Τηλέφωνο (απαραίτητο πεδίο)
• Ιδιότητα (απαραίτητο πεδίο)
• Επαγγελματικό Website ή Facebook URL (απαραίτητο πεδίο)
• Στοιχεία τιμολόγησης: Εταιρία / Όνομα Επιχείρησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ, ΑΦΜ και ΔΟΥ

10.5. Τα στοιχεία των χρηστών που ζητούνται και καταχωρούνται στη φόρμα επικοινωνίας είναι τα εξής:
• Όνομα (απαραίτητο πεδίο)
• Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) (απαραίτητο πεδίο)
• Τηλέφωνο
• Σχετική Υπηρεσία
• Θέμα (απαραίτητο πεδίο)
• Μήνυμα (απαραίτητο πεδίο)

10.6. Τα στοιχεία των χρηστών που ζητούνται και καταχωρούνται μέσω των φορμών συμμετοχής σε διαγωνισμούς είναι τα εξής:
• Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο πεδίο)
• Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) (απαραίτητο πεδίο)
• Τηλέφωνο (απαραίτητο πεδίο)
• Ιδιότητα (απαραίτητο πεδίο)
• Επαγγελματικό Website ή Facebook URL

10.7. Τα στοιχεία των χρηστών που λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς που διενεργούνται, καταχωρούνται και στη λίστα των συνδρομητών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία μόνο κατόπιν συναίνεσής τους, μέσω επιλογής στη φόρμα συμμετοχής.

10.8. Τα στοιχεία των χρηστών που επικοινωνούν με τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου prolab.gr, καταχωρούνται και στη λίστα των συνδρομητών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία μόνο κατόπιν συναίνεσής τους, μέσω επιλογής στη φόρμα επικοινωνίας.

10.9. Στα στοιχεία των χρηστών έχουν πρόσβαση αποκλειστικά οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου prolab.gr και κανένας άλλος οργανισμός ή φυσικό πρόσωπο.

10.10. Τα στοιχεία των εγγεγραμμένων χρηστών στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων παραμένουν στη βάση δεδομένων έως ότου ο ίδιος ο χρήστης δηλώσει ότι επιθυμεί να διαγραφεί οριστικά από τη λίστα αυτή.

10.11. Τα στοιχεία των χρηστών που έχουν επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου prolab.gr μέσω των φορμών επικοινωνίας είτε μέσω αποστολής email στο info@prolab.gr, παραμένουν ως εγγραφές στον κατάλογο των εισερχομένων μηνυμάτων.

Κατέβασμα (download) των προσωπικών δεδομένων
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου prolab.gr έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν (download) τα στοιχεία τους που είναι αποθηκευμένα στην αντίστοιχη βάση δεδομένων. Ο τρόπος να το κάνουν ατομικά βρίσκεται υπό ανάπτυξη.
Εναλλακτικά, μπορούν να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prolab.gr ή να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου μέσω της φόρμας επικοινωνίας και να ζητήσουν την αποστολή των προσωπικών τους στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναφέρουν.

Παύση λήψης ενημερωτικών δελτίων / Οριστική διαγραφή εγγεγραμμένου χρήστη από τη λίστα των ενημερωτικών δελτίων
Ο εγγεγραμμένος χρήστης στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων του δικτυακού τόπου prolab.gr έχει το δικαίωμα να σταματήσει να λαμβάνει τα ενημερωτικά δελτία, ή ακόμα να διαγραφεί οριστικά από τη βάση δεδομένων.

Σημειώνεται ότι η παύση λήψης των ενημερωτικών δελτίων δεν συνεπάγεται οριστική διαγραφή.
• Για την παύση λήψης των ενημερωτικών δελτίων, ο χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφή από τη λίστα» κάτω από ένα ενημερωτικό δελτίο. Από τη στιγμή αυτή και μετά, αυτόματα σταματά να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία. Εναλλακτικά, μπορεί να στείλει email στο info@prolab.gr ή να στείλει μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αιτούμενος την παύση λήψης ενημερωτικών δελτίων. Τότε οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου prolab.gr θα σταματήσουν την αποστολή ενημερωτικών δελτίων στον χρήστη.
• Για την οριστική διαγραφή του από τη βάση δεδομένων, ο χρήστης μπορεί να στείλει email στο info@prolab.gr ή να στείλει μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αιτούμενος την οριστική του διαγραφή από τη βάση δεδομένων. Τότε οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου prolab.gr θα διαγράψουν οριστικά τη εγγραφή του από τη βάση δεδομένων.

Οριστική διαγραφή χρήστη
Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως η επικοινωνία μέσω email, ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί την οριστική διαγραφή του, στέλνοντας email στο info@prolab.gr. Τότε οι διαχειριστές θα διαγράψουν οριστικά όλα τα στοιχεία του χρήστη αυτού από κάθε μέσο που αυτός είναι εγγεγραμμένος.

Οριστική διαγραφή χρήστη από το «Σύστημα παραγγελιοληψίας Prolab Connect»
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του «Σύστημα Παραγγελιοληψίας Prolab Connect» έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν το λογαριασμό που είναι αποθηκευμένος στην αντίστοιχη βάση δεδομένων. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί την οριστική διαγραφή του στέλνοντας email στο info@prolab.gr.

Περίπτωση κακόβουλης ενέργειας κατά του δικτυακού τόπου
Σε περίπτωση που υπάρξει κακόβουλη ενέργεια κατά του δικτυακού τόπου prolab.gr η οποία μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη (data leak), οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου prolab.gr υποχρεούνται να ενημερώσουν κάθε εγγεγραμμένο χρήστη με κάθε δυνατό μέσο που διαθέτουν, καθώς επίσης να αναφέρουν τα προσωπικά στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στη βάση δεδομένων και ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει.

Επίσης, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου prolab.gr υποχρεούνται να ανακτήσουν την ασφάλεια του δικτυακού τόπου prolab.gr άμεσα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικές κακόβουλες ενέργειες κατά του δικτυακού τόπου.